Live اینستاگرام

Live اینستاگرام شماره 2: توضیح قانون فرکانس

قانون فرکانس یکی از قوانینِ بدون تغییر خداوند است. هر آنچه که به ارتعاش در می‌آید، در اطراف خود امواجی را تولید می‌کند و آن را تکرار می‌کند. تکرار این امواج در واحد زمان را فرکانس می‌گویند. پس اگر ثابت کنیم تمام موجودات، تمام اشیاء حتی جامدترین چیزها در این جهان در حال ارتعاش هستند، می‌توانیم بپذیریم فرکانس هم ارسال می‌کنند. آیه 88 سوره نمل قانون ارتعاش را به زیبایی…
جهت مشاهده کلیک کنید
لایو اینستاگرام - امیر طبسی - انسان توحیدی

Live اینستاگرام شماره 1: توضیحات آیات 5 و 6 سوره شرح

موضوع اولین لایو اینستاگرام مربوط به توضیحات آیات 5 و 6 سوره شرح است. آیاتی که یک قانون مهم را به ما یادآوری می‌کند. قانونی که می‌گوید: تضادها بخش جدایی ناپذیر این جهان هستند اما در دل هر تضاد، راه حل آن نیز گذاشته شده است. آیات سوره شرح قوّت قلبی است برای محمّد(ص). محمّدی که سختی‌ها و تضادهای مسیرِ رسالتش کمر او را خم کرده بود. اما او تسلیم…
جهت مشاهده کلیک کنید
فهرست