با قرآن، توحید و یکتاپرستی آشنا شدم و در این مسیر زیبا قدم گذاشتم. مسیری که سراسر زیبایی، لذت و عشق است. امیدوارم در این مسیر، ثابت قدم بمانم و از خداوند مهربان می خواهم مرا یاری نماید تا بتوانم سهمی در ترویج توحید عملی و همچنین سهمی در گسترش جهان داشته باشم.

پروردگارا! دلهایمان را پس از آنکه هدایتمان فرمودی منحرف مکن و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش زیرا تو بسیار بخشنده ای (آیه ۸ سوره آل عمران)

سایت انسان توحیدی را طراحی کردم تا مشتاقانه آگاهی های خود را با شما دوستان به اشتراک بگذارم و این نکته را هر لحظه به خود یادآور می شوم که آنچه باعث خلق نتایج دلخواه در زندگی ام می شود عمل به این آگاهی ها است.

خداوند بادی است که می وزد، خداوند پروانه ای است که در باد می رقصد، خداوند قلمی است که عشق را می نویسد، خداوند سراسر زیبایی و عشق است، خداوند در قلبی است که عشق می ورزد، خداوند طلوع خورشید است، خداوند نور آسمانها و زمین است. من دستان خداوند هستم که می نویسد، زبان خداوند هستم که سخن می گوید، قلب خداوند هستم که عشق می پراکند، من دستان سخاوتمند خدا هستم که می بخشد. این خدا است که در من تجلی یافته..

آمده بودم میلیاردر شوم، عاشق و سرگشته کویت شدم، آمده بودم تا اسرار ثروت را بیاموزم، قرآن را در دستانم قرار دادی، گفتی بخوان. کلید گنج های زمین و آسمان را در درون کتاب خواهی یافت. بخوان اما با قلبت نه با ذهنت.. گفتی بخوان و به دستوراتش عمل کن. دستورالعمل ثروت و خوشبختی در تمام جنبه های زندگی ات نگاشته شده است. این کتاب یک گنج نامه است، اما باید رمزگشایی کنی تا مسیر گنج ها بر تو آشکار شود. باید قلبت را پاک کنی از هر احساس ناروا.

خواندم تو را و اجابت کردی مرا.. ادعونی استجب لکم.. تو حکمت را بر قلبم جاری کردی. گفتی از توحید و یکتاپرستی شروع کن. از ابراهیم(ع) شروع کن و او را بشناس. شناخت ابراهیم(ع) یعنی شناخت اسلام حقیقی. معنای بت شکنی ابراهیم(ع) چه بوده است؟ ابراهیم(ع) بنیانگذار نهضتی است که می خواهد بشریت را نجات دهد. افتخار پیامبر اسلام(ص) انتصاب به مذهب ابراهیم(ع) است. ابراهیم حنیف.

بت پرستی پرستش مجسمه ای با یاقوت و سنگ نیست. بت پرستی توجیه وضعیت اجتماعی اسف بار کنونی ات و نسبت دادن آن به مشیت الهی، به تقدیر و سرنوشت است. بت پرستی قدرت دادن به شیطان و هر عامل بیرونی است برای تاثیر بر زندگی ات. بت پرستی پذیرفتن نیرویی به نام شر است که زندگی تو را احاطه کرده و قدرت خلق زندگی را از تو سلب کرده است.

بت پرستی و شرک یعنی قدرت دادن به هر کسی و هر چیزی غیر از خدا برای تاثیر در زندگی ات. توحید و یکتاپرستی یعنی اینکه همه ما رب واحدی داریم، همه ما به یک اندازه به خداوند نزدیک هستیم، یعنی همه ما برابر هستیم، یعنی همه ما به یک اندازه به منبع الهی دسترسی داریم، یعنی همه ما یک خدا داریم، همه ما یکی هستیم، تفاوت انسانها به علت تفاوت باورهای آنها نسبت به قدرت خداوند است.

فهرست